Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh hiện nay đã trải qua quá trình hình thành và phát triển tương đối dài, mỗi giai đoạn đều gắn liền với sự phát triển của thành phố Bắc Ninh.

1. Giai đoạn 1982 – 1993:

Là Đội Thị chính trực thuộc Phòng Giao thông – Xây dựng – Nhà đất của UBND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc. Tổng nhân sự lúc đó chỉ bao gồm 8 công nhân thực hiện duy tu hệ thống thoát nước của thị xã Bắc Ninh.

2. Giai đoạn 1993 – 2005:

Ngày 31/7/1993, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ban hành Quyết định số 719/UB về việc thành lập Công ty Quản lý Đô thị Bắc Ninh, trực thuộc UBND thị xã Bắc Ninh. Toàn bộ Đội Thị chính được chuyển về Công ty Quản lý Đô thị Bắc Ninh.

Ngày 11/03/1998, UBND tỉnh Bắc Ninh (được tách từ tỉnh Hà Bắc năm 1996) ký Quyết định số 16/UB đổi tên Công ty Quản lý Đô thị Bắc Ninh thành Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh; chuyển Công ty này từ hoạt động sự nghiệp thành doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

Từ năm 1999 trở đi việc công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước của thành phố Bắc Ninh mới được giao kế hoạch thực hiện hàng năm cho Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh và Đội thoát nước là bộ phận trực tiếp thực hiện. Giai đoạn này tổng số nhân sự của Đội thoát nước là 32 người.

3. Giai đoạn 2005 – 2009:

Ngày 31/5/2005, Đội Thoát nước gồm 32 người được tách từ Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Bắc Ninh chuyển sang Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh theo Quyết định số 179/QĐ-CT ngày 31/01/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Tổng số nhân sự của Đội thoát nước giai đoạn này là 41 người.

4. Giai đoạn 2009 – 2015:

Năm 2009, Xí nghiệp Quản lý nước thải thành phố Bắc Ninh được thành lập (từ Đội Thoát nước) theo Quyết định số 485/QĐ-CTN ngày 15/8/2009 của Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh.

Trụ sở Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

5. Giai đoạn 2015 – 2016:

Ngày 25/9/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND thành lập Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trên cơ sở tách Xí nghiệp Quản lý nước thải thành phố Bắc Ninh từ Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bắc Ninh. Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, thuộc sở hữu của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 03/12/2015, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND về việc cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Ngày 24/12/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

6. Hiện nay:

Ngày 23/02/2017, Công ty chính thức chuyển sang công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2300898204 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần thứ nhất ngày 23/02/2017 với vốn điều lệ là 44.175.920.000 đồng.

Chia tay các CBCNV nghỉ chế độ khi thực hiện cổ phần hóa Công ty (ngày 01/9/2016)