Thư viện video

Ủng hộ thành phố phòng, chống dịch Covid 19

Ngày 03/06/2021

Dịch vụ khác của công ty

Ngày 29/12/2020

Bảo dưỡng bể xử lý nước thải sinh học

Ngày 22/04/2020

Vì một thành phố Bắc Ninh thông minh đáng sống

Ngày 12/09/2019

Thành phố Bắc Ninh vận hành 4 cây nước sạch thông minh công cộng

Ngày 04/09/2019

Hành trình doanh nghiệp

Ngày 22/09/2017