Thư viện video

Bảo dưỡng bể xử lý nước thải sinh học

Ngày 22/04/2020

Vì một thành phố Bắc Ninh thông minh đáng sống

Ngày 12/09/2019

Thành phố Bắc Ninh vận hành 4 cây nước sạch thông minh công cộng

Ngày 04/09/2019

Hành trình doanh nghiệp

Ngày 22/09/2017