Quy định thực hiện mặc bảo hộ lao động, làm việc ngoài hiện trường