Quyết định ban hành quy chế văn hóa doanh nghiệp, nội quy văn phòng trụ sở và các đơn vị trực thuộc tại Công ty CP Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh