Công ty CP TN và XLNT Bắc Ninh tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021

Ngày 29/4/2021, tại Hội trường Công ty, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội đã hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện UBND TP Bắc Ninh, Ban nghiệm thu sản phẩm công ích TP, đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Phú Điền cùng 98 cổ đông, người được ủy quyền chiếm 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo của Ban Giám đốc. Đồng thời biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và thông qua nhiều tờ trình quan trọng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2020 Công ty đã đạt doanh thu 61,083 tỷ đồng đạt 102,4% so với kế hoạch và tăng 17,01% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,298 tỷ đồng đạt 190,7% so với kế hoạch và giảm 0,9% so với năm 2019. Thu nhập bình quân của người lao động là 8,225 triệu đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 10%. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của cổ đông.

Năm 2021, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đặt mục tiêu kế hoạch: Doanh thu 51,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 6,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động là 8,5 triệu đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 10%.

Phát biểu tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hồng Lê theo nguyện vọng cá nhân. Và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát đối với ông Hồ Ngọc Toàn.

Một số hình ảnh tại đại hội