Thoát nước Bắc Ninh tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 27/6/2020, tại thành phố Bắc Ninh, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
Tham dự Đại hội, về phía UBND thành phố Bắc Ninh có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh. Về phía Công ty có các ông, bà trong HĐQT, BKS và Ban Giám đốc cùng 98 cổ đông Công ty. Tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội là 4.373.892 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020; ông Nguyễn Xuân Quyết -Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020; ông Trần Mạnh Thường – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020.

Trước các cổ đông, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT cho biết Công ty đạt kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2019 dù đối mặt với nhiều thách thức.

Trong đó, năm 2019 Tổng tài sản của Công ty là 71.235 triệu đồng tăng 112,8% so với năm 2018. Doanh thu từ hoạt động SXKD là 52.205 triệu đồng đạt 106,43% so với kế hoạch và tăng 15,63% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.399 triệu đồng tăng 11,26% so với kế hoạch và tăng 22,13% so với năm 2018.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận về các báo cáo, tờ trình và Chủ tọa đã tiếp nhận, giải đáp cụ thể đối với từng nội dung trao đổi của các cổ đông quan tâm đến hoạt động của Công ty.

Tiếp đó, Đại hội đã lần lượt biểu quyết 100% thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng 2020; Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2019; Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020; Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Ngoài ra, Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo quy định. Mức chi trả cổ tức năm 2019 là 11% trên cổ phần (mỗi cổ phần được nhân 1.100 đồng).

 Sau gần 1 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững của Công ty theo mục tiêu đã đặt ra, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT Các chỉ tiêu chính Đơn vị  Kế hoạch năm 2020
1 Tổng doanh thu (bao gồm thuế GTGT) Tr.đ 60.256
2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 6.565
3 Tổng lợi nhuận sau thuế Tr.đ 5.253
4 Tổng quỹ lương năm 2020 Tr.đ 17.800
5 Thu nhập BQ của người lao động/tháng Tr.đ 8,600
6 Cổ tức % 10%

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020