Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Các tài liệu liên quan:

– Giấy mời, giấy xác nhận và giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

– Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Báo cáo của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Báo cáo của Giám đốc công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

– Tờ trình tại Đại hội thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2018; Phương án cổ tức và chi trả thù lao năm 2019

– Tờ trình tai Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019