Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Phan Đình Quyết

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Phan Đình Quyết đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/12/2020.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”.
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.
Được sự đồng ý của Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, Chi bộ Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phan Đình Quyết – Nhân viên kỹ thuật Phòng Kỹ thuật Mạng lưới thoát nước vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quyết – Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phan Đình Quyết trong thời gian đảng viên dự bị.
Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.
Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.