Công văn triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid 19