Giấy chứng nhận quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015