Phối hợp thực hiện xây dựng trung tâm giám sát thoát nước, phòng chống ngập úng trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh