Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Các tài liệu liên quan:

– Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

– Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

– Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

– Các tờ trình của HĐQT và BKS

– Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

– Các báo cáo của HĐQT, BKS và Ban Giám đốc công ty

– Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

– Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

– Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018