Chi bộ Công ty CP Thoát nước và XLNT Bắc Ninh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII

Học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại các địa phương, đơn vị giúp đảng viên và quần chúng nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện, từ đó, xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa các nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/ĐUK ngày 30/11/2022 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Được sự đồng ý của Chi ủy, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 27/12/2022, Chi bộ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí Đặng Đình Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo; đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo. Về phía Chi bộ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Bí thư, các đồng chí BCH Chi bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh.

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hànhTrung ương Đảng khoá XIII ban hành 03 Nghị quyết và 01 Kết luận gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp đảng viên và quần chúng nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó làm cơ sở để xây dựng Chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống; tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của nghị quyết đến đảng viên và quần chúng; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc góp phần củng cố niềm tin vững chắc, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề ra.

Kết thúc Hội nghị Chi bộ Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh có trách nhiệm xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nội dung cụ thể, chi tiết có lộ trình để triển khai thực hiện gắn chức năng, nhiệm vụ được giao thể hiện quyết tâm đối mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả. Bí thư chi bộ xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của chi bộ.

Thời gian hoàn thành xong trước ngày 15/01/2023 báo cáo Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh đảm bảo theo quy định./.