Mức thu và sử dụng giá dịch vụ thoát nước địa bàn TP Bắc Ninh