Giấy mời và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Các tài liệu liên quan:

– Giấy mời, giấy ủy quyền, giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

– Chương trình và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020