Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2020. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế và yêu cầu của UBND tỉnh Bắc Ninh, HĐQT Công ty đã xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Dưới đây là văn bản đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

20.3.31_CV45 cua So KHDT ve viec phuc dap van ban cua Cong ty CP TN va XLNT BN xin gia han thoi gian hop Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020